Referat fra årsmøte for 2021 den 10. mars 2022

Publisert: 15. mars 2022 av Frank Stamland

ÅRSMØTE 10. MARS  2022

MØTEREFERAT

Tilstede:

Tore Kaarstein                - styreleder

Frank Stamland               - kasserer   

Erik Langeland               - leder kontrollkomiteen

Tommy Elverhøy            - medlem kontrollkomiteen

Jan Are Hansen               - medlem

Rossitza Johannesen       - medlem

Prelge Bergan                 - leder valgkomiteen

Lisbeth Lehn Fosse         - varamedlem styret

 

Sak 1. Agenda. Godkjent.

 

Sak 2. Valg av møteleder og referent: Tore Kårstein / Prelge Bergan (i sekretærens fravær)

 

Sak 3. Årsberetning for 2021. Lest og gjennomgått av Frank.

Godkjent. Årsberetningen legges inn på klubbens hjemmeside.

*For neste år: Oppgi antall nasjonaliteter representert i klubben.

 

Sak 4. Regnskap 2021.     

Regnskap for 2021 gjennomgått av kasserer og godkjent.

Regnskap er i forkant av årsmøtet godkjent av kontrollkomiteen.

 

Sak 5. Budsjett 2022

Budsjett for 2022 gjennomgått av kasserer og tatt til etterretning

Budsjettet er i forkant av årsmøtet godkjent av kontrollkomiteen.         

 

Sak 6. Fastsetting av kontingent for 2022.

Årsmøtet vedtok følgende :

På bakgrunn av klubbens sunne økonomi ønsker årsmøtet uendrede satser       for kontingent i forhold til tidligere år. I 2021 ble kontingentsatsene midlertidig halvert som følge av pandemien.

Satsene blir da som følger:

1.Vanlige medlemmer: 1600 kr. pr. år      

2.Under 20 år, pensjonister, trygdede og studenter: kr. 800,-pr.år.

3. Familiekontingent: kr. 2800,-

 

Sak 7. Innkomne forslag. Ingen innkomne saker.

 

Sak 8. Valg.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Porsgrunn badmintonklubb får dermed følgende styre for 2022 : 

STYRET:

Leder:                    Tore Kaarstein                Gjenvalg for 2 år

Nestleder:              Trond Solli                      Velges for 2 år

Sekretær:               Sverre Carlson                Velges for 1 år

Kasserer:               Frank Stamland               Ikke på valg

Styremedlem:        Jacob Aga                       Ikke på valg

Varamedlem:         Lis Lehn Fosse                Gjenvalg for 1 år

 

Andre verv:

Kontrollkomite: (jfr § 2-12)

Medlem                 Erik Langeland               (Ikke på valg)

Medlem                 Tommy Elverhøy            (Gjenvalg for 1 år)

Varamedlem          Atle Sten-Hansen            (Gjenvalg for 1 år)

 

Valgkomite:

Leder:                   Per Helge Bergan            (Gjenvalg for 1 år)

Medlem:                Atle Sten-Hansen            (Gjenvalg for 1 år)

 

Skien, den 12. mars 2022

_________________________           

Per Helge Bergan

(Referent)


← Tilbake


Skriv en kommentar 

 

 

 Kommentarer (0)

Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4
Tekst/bilder © Porsgrunn Badmintonklubb 2017 - 2024